Ubezpieczenie domu

PZU

 • Ubezpieczenie mieszkań

 • Ubezpiecznie budynków i lokali mieszkalnych

 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

 

Firmy oferujące ubezpieczenia domu

Dla kogo?

Karta PZU Pomoc w Domu jest  przeznaczona dla każdej osoby pełnoletniej, która jest posiadaczem lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego znajdującego się w Polsce.

Korzyści

Karta PZU Pomoc w Domu to:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • brak stresu związanego z awarią czy niecodzienną sytuacją,
 • szybka pomoc i oszczędność czasu – wystarczy jeden telefon,
 • pomoc udzielana przez prawdziwych fachowców 24 godziny na dobę.

Jako Klubowicz otrzymujesz:

 • wszechstronną pomoc w sytuacjach niecodziennych oraz kiedy będzie potrzebna pomoc fachowca, np. elektryka, hydraulika, ślusarza czy prawnika,
 • możliwość skorzystania z usługi Twój Asystent PZU Pomoc,
 • oferty specjalne,
 • program rabatowy –  zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA,
 • możliwości bezpłatnego przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

!

Jaki wariant karty wybrać?

Karta PZU Pomoc w Domu pozwala poczuć się bezpiecznie w swoich czterech kątach.
Na niektóre nieszczęśliwe zdarzenia w domu nie masz wpływu, ale możesz zminimalizować ich negatywne skutki dzięki karcie PZU Pomoc w Domu.
Karta zapewni Ci ochronę ubezpieczeniową na okres 60 lub 365 dni – wybierz najlepszą dla siebie.

Ubezpieczenia domu

Zapoznaj się z zakresem świadczeń oferowanych w ramach

Karty PZU Pomoc w Domu:

Interwencja specjalisty

Interwencja specjalisty dotyczy pomocy ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, dekarza, stolarza lub murarza. Usługa obejmuje pokrycie kosztów dojazdu, robocizny, a także pokrycie kosztów części lub materiałów użytych do naprawy.

PZU SA pokrywa koszty interwencji specjalisty lub specjalistów do kwoty 500 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy, nie więcej jednak niż 2000 zł w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

pobyt w hotelu ubezpieczonego wraz z jego bagażem podręcznym

Świadczenie to jest organizowane w razie, gdy zaistniały wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkanie przez ubezpieczonego w tym miejscu.

PZU SA pokrywa koszty pobytu w hotelu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do czasu przywrócenia miejsca ubezpieczenia do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie, nie więcej jednak niż za 5 dób hotelowych oraz nie więcej niż do kwoty 300 zł za jedną dobę hotelową za każdego ubezpieczonego.

pobyt w lokalu zastępczym

Usługa polega na organizacji i pokryciu kosztów pobytu w lokalu zastępczym w przypadku gdy przywrócenie miejsca ubezpieczenia do stanu umożliwiającego jego zamieszkanie trwa dłużej niż 5 dni. Świadczenie przysługuje, jeżeli stopień zniszczenia lub uszkodzenia miejsca ubezpieczenia uniemożliwia jego dalsze zamieszkiwanie. Niezbędną ilość czasu konieczną do doprowadzenia miejsca ubezpieczenia do stanu umożliwiającego jego ponowne zamieszkanie ustala PZU SA w porozumieniu z ubezpieczonym. Jeden lokal zastępczy przysługuje wszystkim ubezpieczonym.

 

PZU SA pokrywa koszty lokalu zastępczego do 2 500 zł miesięcznie, przez okres do przywrócenia miejsca ubezpieczenia do stanu umożliwiającego jego dalsze zamieszkanie, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia udostępnienia ubezpieczonemu lokalu zastępczego.

Limit odpowiedzialności PZU SA na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia wynosi 15 000 zł.

PZU SA nie pokrywa kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz kosztów związanych z użytkowaniem w lokalu zastępczym telefonu lub telewizji, lub innych usług świadczonych na rzecz ubezpieczonego.

transport do hotelu, lokalu zastępczego lub innego czasowego miejsca zamieszkania

W przypadku, gdy miejsce ubezpieczenia zostało zniszczone w sposób uniemożliwiający dalsze jego zamieszkanie PZU SA pokrywa koszty transportu wszystkich ubezpieczonych wraz z ich bagażem podręcznym do lokalu zastępczego, hotelu lub innego czasowego miejsca zamieszkania. Transport pokrywany jest do kwoty 500 zł.

transport powrotny do miejsca ubezpieczenia z hotelu, lokalu zastępczego lub innego czasowego miejsca zamieszkania

PZU SA pokrywa koszty transportu wszystkich ubezpieczonych wraz z ich bagażem podręcznym z lokalu zastępczego, hotelu lub innego czasowego miejsca zamieszkania po zakończeniu remontu lub odbudowy zniszczonego lub uszkodzonego miejsca ubezpieczenia.

powrót ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia

Jeżeli w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony znajduje się w odległości co najmniej 30 km od miejsca ubezpieczenia, a w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego jego obecność w miejscu ubezpieczenia jest niezbędna. PZU SA pokrywa koszty transportu wszystkich ubezpieczonych wraz z ich bagażem podręcznym do kwoty 500 zł.

dozór miejsca ubezpieczenia

Świadczenie przysługuje jeżeli w miejscu ubezpieczenia znajdowały się zabezpieczenia antywłamaniowe, a wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkiwanie przez ubezpieczonego i jednocześnie zostały zniszczone zabezpieczenia antywłamaniowe. PZU SA pokrywa koszty dozoru miejsca ubezpieczenia do kwoty 4 000 zł. Dozór odbywa się do czasu naprawy lub założenia nowych zabezpieczeń antywłamaniowych przez ubezpieczonego, ale nie dłużej niż przez 72 godziny.

posprzątanie miejsca ubezpieczenia oraz zabezpieczenia przed dalszymi uszkodzeniami mienia

PZU SA pokrywa koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia przed dalszymi uszkodzeniami do kwoty 3 000 zł, jeżeli mienie zostało uszkodzone lub zabrudzone w wyniku wypadku ubezpieczeniowego. Zakres niezbędnych w danym przypadku prac PZU SA ustala w porozumieniu z ubezpieczonym.

transport mienia

Transport odbywa się za pomocą pojazdu mechanicznego o ładowności do 3,5 ton do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca na terenie Polski. Usługa ta jest organizowana jeżeli wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze przechowywanie tego mienia w miejscu ubezpieczenia. PZU SA pokrywa koszty transportu mienia do kwoty 500 zł.

przechowywanie ocalałego mienia

Świadczenie przysługuje, gdy miejsce ubezpieczenia zostało zniszczone w takim stopniu, że przechowywanie mienia w tym miejscu będzie przyczyniać się do dalszego uszkodzenia tego mienia. PZU SA pokrywa koszty przechowania i transportu mienia do miejsca przechowania do kwoty

1 500 zł.

transport powrotny ocalałego mienia

Transport odbywa się za pomocą pojazdu mechanicznego o ładowności do 3,5 ton i dotyczy ocalałego po wypadku ubezpieczeniowym mienia przechowywanego poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Polski. Świadczenie przysługuje, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze przechowywanie tego mienia w tym miejscu. PZU SA pokrywa koszty transportu do kwoty 500 zł.

transport oraz wniesienie materiałów budowlanych lub wykończeniowych

PZU SA pokrywa koszty transportu oraz wniesienia materiałów budowlanych lub wykończeniowych do kwoty 1 500 zł, jeżeli materiały niezbędne są do przeprowadzenia remontu mającego na celu usunięcie szkód powstałych w wyniku zaistnienia w miejscu ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.

wizyta psychologa

Wizyta przysługuje w razie urazów psychicznych u ubezpieczonego powstałych w wyniku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia. PZU SA organizuje i pokrywa koszty nie więcej niż 5 wizyt dla wszystkich ubezpieczonych i nie więcej niż do kwoty 150 zł za jedną wizytę.

porada specjalisty do spraw zabezpieczeń antywłamaniowyc

W przypadku zaistnienia w miejscu ubezpieczenia kradzieży z włamaniem PZU SA organizuje i pokrywa koszty porady specjalisty do spraw zabezpieczeń antywłamaniowych w zakresie sposobu optymalnego zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.

Koszty porady pokrywane są do kwoty 500 zł

telefoniczna informacja prawna

Na wniosek ubezpieczonego w zależności od rodzaju zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty:

 • a) udzielenia ubezpieczonemu przez prawników telefonicznej informacji w kwestiach prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa konsumenckiego, prawa ubezpieczeniowego lub prawa pracy,
 • b) przesłania drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez ubezpieczonego aktu prawnego (np. ustawa),
 • c) udzielenia informacji teleadresowych dotyczących sądów, prokuratur lub kancelarii prawnych.
telefoniczna informacja o usługach

W zależności od rodzaju zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia, PZU SA zapewni ubezpieczonemu dostęp do telefonicznej informacji o numerach telefonów służb użyteczności publicznej oraz usługodawców działających w pobliżu miejsca ubezpieczenia.

zdiagnozowanie przyczyny awarii instalacji

W razie wystąpienia awarii instalacji, w tym również poza miejscem ubezpieczenia, w wyniku której nastąpiła szkoda w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczonego, PZU SA organizuje i pokrywa koszty usługi polegającej na zdiagnozowaniu przyczyny awarii instalacji oraz zabezpieczeniu instalacji w taki sposób, żeby zapobiec wystąpieniu szkody w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia lub zmniejszyć jej rozmiary.

PZU SA pokrywa koszty dojazdu, robocizny i materiałów wykorzystanych do zabezpieczenia instalacji do wysokości 200 zł.

Usługa zostanie wykonana, o ile nie odmówiono dostępu do miejsca, w którym wystąpiła awaria instalacji.

ubezpiecz swój dom , płacisz za spokój i bezpieczeństwo rodziny

Skontaktuj się z przedstawicielem PZU- kliknij

Pomoc/Czat na żywo
preloader